top of page

GEORGES CANGUILHEM

IDEOLÓGIA A RACIONALITA V DEJINÁCH VIED o ŽIVOTE

Z francúzštiny preložil Anton Vydra

Vydala Filozofická fakulta TU v roku 2014

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Brioni Text Pro

Formát: 16 x 20 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

 

 

Kniha je súborom siedmich, tematicky previazaných Canguilhemových štúdií, ktoré možno považovať za ukážku práce a výkonu historickej epistemológie. Tento typ epistemológie je dejinným skúmaním spôsobov a postupov, akými sa vedecké disciplíny, najmä biológia a medicína, pokúšali dospievať k svojim pojmom, poznatkom a záverom. Canguilhem vo svojich textoch poukazuje nielen na vplyvy, ktoré napomáhali v napredovaní vedeckého pokroku, ale najmä na tie, ktoré ho spomaľovali alebo dokonca znemožňovali. Tie druhé nazýva vedeckými ideológiami, diskurzmi, ktoré si síce nárokujú vedeckosť, no riadia sa záujmami, ktoré sú vzdialené skutočnej vedeckej práci a pred ktorými nie sú chránení ani samotní vedci. Vedecký ideológ sa orientuje najmä na prestížne vedy, od ktorých preberá ich pojmy, metafory, metódy či závery výskumov a tie potom nerozvážne aplikuje napríklad na sociálnu oblasť, morálne otázky alebo politiku. — Anton Vydra

bottom of page