top of page
scb9_cover.jpg

STUDIA CAPUCCINORUM BOZINIENSIA

 

 

Ročenka Studia Capuccinorum Boziniensia je jediným recenzovaným vedeckým periodikom pre františkánske štúdia, humanitné a historické vedy vydávaným na Slovensku (ISSN 2585-8025).

 

​​​​​Snáď pre niekoho prekvapivo môže znieť úvod autentického Františkovho "Pozdravenia čností": "Pozdravená buď, kráľovná múdrosť, Pán ťa ochraňuj s tvojou sestrou, čistou jednoduchosťou" (FF I, 256). Prekvapuje nás, že kráľovnou mu nie je chudoba, ale múdrosť? Text má však zrejmú hierarchickú architektúru a významne nasvecuje neskoršie pomätenie františkánskych dejín, ktoré aj dnes vedie k nedostatočnej integrácii intelektuálnej práce do celku nášho života. Aký je teda zmysel založenia tejto vedeckej ročenky? Ide nám o spojenie ľudí, ktorí bádajú a píšu o františkánskych témach a histórii alebo sa vede venujú ako františkáni či františkánky. Ide nám o radosť z hĺbavého vedeckého života, ktorá môže byť nákazlivá, keďže vedie k samotnému jadru a pôvodu Života. Predmetom publikovania v Studia Capuccinorum Boziniensia sú historické pramene, ich kritické edície, filozofické a teologické štúdie, štúdie z oblasti ostatných humanitných a historických vied, aktuálne dokumenty a recenzie, pri zachovaní vysokých publikačných štandardov a etiky. Neskromne dúfame, že si naše Studia získajú priazeň čitateľov a zhromaždia priateľskú komunitu prispievateľov. Ročenka je indexovaná v databázach ERIH PLUS. Plné texty jednotlivých čísel nájde záujemca na portáli CEEOL.

Yearbook Studia Capuccinorum Boziniensia is the only one reviewed scholar periodical for Franciscan Studies, Humanities and Historical Sciences published in Slovakia (ISSN 2585-8025).

Perhaps astonishing may seem to someone the introduction of Francis' "Salutation to the Virtues": "Hail Queen Wisdom, the Lord salute thee with thy sister Holy-Pure Simplicity" (FF I, 256). Is it surprising that the Queen is not poverty, but wisdom? The text, however, has an obvious hierarchical architecture, and significantly illuminated the later confusion of Franciscan history, which still leads to the inadequate integration of intellectual work into the whole of our life. So, what is the meaning of establishing this scientific yearbook? It is about connecting people who research and write about Franciscan themes and history, or are devoted to science as Franciscans. For us it is a case of joyful thoughtful scholarly life, which can be contagious because it leads to the very core and origin of Life itself. — The subject-matter of publication in the Studia Capuccinorum Boziniensia consists of sources, their critical editions, philosophical and theological studies, studies from other humanities and historical sciences, current documents and reviews, while maintaining high publication standards. We sincerely hope that our Studies will get the readers' favour and will gather a friendly community of contributors. The yearbook is indexed in ERIH PLUS databases. The full texts of the individual issues can be found on the CEEOL portal.

Call for Papers 2025

​Prosíme o zaslanie štúdie najneskôr do 31. októbra 2024 na mail scb@kapucini.sk.

Please, submit your paper until October 31, 2024 via e-mail scb@kapucini.sk

Redakčná rada / Editorial Advisory Board

Obsahy jednotlivých čísel / Contents of Individual Issues

Vyhlásenie o publikačnej etike / Publication Ethics Statement

Formulár pre recenzentov / Reference Form for Reviewers

Pokyny pre autorov / Instructions for Authors

Contact information · Kláštor kapucínov, Holubyho 91, POBOX 13, 902 01 Pezinok, Slovakia, scb@kapucini.sk

bottom of page