top of page

STUDIA CAPUCCINORUM BOZINIENSIA POKYNY / INSTRUCTIONS

 

 

Pokyny pre autorov

Studia Capuccinorum Boziniensia je ročenka, ktorá vychádza obvykle v novembri. Príspevky sú anonymne recenzované najmenej dvoma recenzentmi. Obsah príspevkov musí spĺňať tak odborné, ako aj literárne kritériá. Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie príspevku na základe recenzných posudkov a jazykovo redigovať prijaté texty. Príspevky sú prijímané v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Každá štúdia musí byť pred prijatím k publikovaniu revidovaná rodeným hovoriacim.

Príspevky upravujte podľa týchto kritérií

1) Názov príspevku musí byť výstižný, zmysluplný a musí korešpondovať s obsahom. 2) Meno a priezvisko autora (bez akademických titulov) sa uvádza pod nadpisom článku. 3) Štúdie musia obsahovať anglický názov, abstrakt (aj jeho slovenský preklad) a kľúčové slová (cca 150 slov).
4) Samotný text by nemal presiahnuť 36 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou. Vo výnimočných prípadoch môže redakčná rada akceptovať aj dlhší text. 5) Spracovanie témy musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na vedeckú prácu alebo na iné literárne útvary (podľa konkrétnej rubriky ročenky). 6) Pri spracovaní bibliografických odkazov sa riaďte normou ISO 690, prípadne edíciou The Chicago Manual of Style alebo spôsobom, aký je použitý v už publikovaných príspevkoch ročenky. Poznámky a bibliografické odkazy uvádzajte v rukopise pod čiarou. Pri citovaní antických autorov použite štandardné odkazy (pre bližšie informácie pozri Porubjak, M. – Vydra, A.:
Zoznam skratiek vybraných antických autorov a ich diel. In: Ostium, 3 [2008]). 7) Kontaktné informácie o autorovi sa uvádzajú na konci textu: meno a priezvisko s titulmi, pracovisko alebo vedecká inštitúcia a ich adresa. 8) Príspevky sú prijímané v elektronickej podobe vo formáte doc alebo rtf bez formátovania a grafickej úpravy. 9) Ilustračné obrázky, fotografie, grafy alebo tabuľky musia byť priložené ako samostatné súbory vo formáte jpg (nevkladajte obrázky priamo do textového dokumentu ani ich neposielajte v pdf súboroch). 10) Za článkom uveďte zoznam použitých zdrojov v abecednom poradí. 11) Pri recenzii sa vyžaduje názov recenzie v anglickom jazyku a plný bibliografický údaj recenzovaného diela. 12) Svoje príspevky, prosíme, zasielajte na adresu redakcie mailom: scb@kapucini.sk
 


Instructions for Authors

The Studia Capuccinorum Boziniensia is yearbook published usually in November. Articles are anonymously peer-reviewed by two reviewers at least. The content of papers must meet scientific and stylistic criteria. The Editorial advisory board reserves the right not to publish any article on the grounds of a reviewer’s references, and reserves the right to edit received texts. Articles are accepted in Slovak, Czech and in English language. Every paper must be revised by a native speaker before submission.

Please, edit articles according to the following criteria

1) The title of an article must be accurate, meaningful and it must correspond to the content. 2) The name/s and surname/s of author/s (without academic degrees) is first located under the article’s title. 3) The content of scholar studies must includes English titlee, abstracts and keywords (ca. 150 words). 4) The length of an article should not exceed 36.000 characters including spaces and footnotes. The editorial advisory board may accept longer papers in specific cases. 5) The elaboration of the topic must follow standard requests for a scientific paper or for other literary genre (depending on the category and section in the yearbook). 6) For bibliographical references, follow norm ISO 690, possibly The Chicago Manual of Style or the way used in published articles in the yearbook. References should be noted in the manuscript below the line. For citation of ancient or classical authors, use standard forms of references (for example, see Porubjak, M. – Vydra, A.: Zoznam skratiek vybraných antických autorov a ich diel. In: Ostium, 3 [2008]). 7) Contact information about the author is necessary and it is located at the end of the paper by the following form: name and surname with degrees; department or institution and its address. 8) Articles are received only in the electronic formats doc or rtf without special graphical and typographical edits. 9) Illustrations, photographs, graphs or tables must be attached as separate jpeg files (do not put illustrations or graphs into the article or send them in pdf files). 10) An alphabetical list of references must be situated at the end of article. 11) In the case of book reviews, please add full citations of the reviewed work. 12) Please, send your articles to the editorial advisory board via e-mail: scb@kapucini.sk

 

 

 

bottom of page