top of page

KATARÍNA KARABOVÁ

BÁSNICKÁ ZBIERKA FRANTIŠKA BABAIA UNGARIAE REGES

Vydala Filozofická fakulta TU a Spolok Slovákov v Poľsku a v roku 2016

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Skolar Latin

Formát: 15,5 x 20 cm

Väzba: V2

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISBN 978-80-8082-977-3

 

 

Slovensko-latinská baroková literatúra nadväzujúca na predchádzajúce obdobie humanizmu a renesancie je charakteristická svojím osobitým žánrovým ladením, ale aj bohatosťou jazyka prejavujúcou sa vo zvýšenej rétorickosti a s ňou spojeným vyjadrovaním.
Zmysel pre detail sa ukazuje najmä u barokových básnikov, ktorí využitím relevantných básnických výrazových prostriedkov, predovšetkým hromadením synoným, častým využitím metafory, personifikácie, synekdochy alebo alegórie dávajú svojim dielam punc originality a poetickosti. Táto práca si za cieľ svojho skúmania vybrala jednu zo štyroch zbierok Františka Babaia s názvom Ungariæ reges, básnikovu prvotinu, ktorá prináša zveršované portréty 48 uhorských kráľov. Autor sa v nej rozhodol prebásniť historické dielo svojho rehoľného spolubrata Ladislava Turóciho Ungaria suis cum regibus.

bottom of page