top of page

VLADIMÍR RÁBIK

LITTERIS AC MORIBUS IMBUTUS

STUDIA HISTORICA TYRNAVIENSIA XVI.

Vydala Filozofická fakulta TU v roku 2014

Foto, sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Brioni Text

Formát: 16 x 24 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

 

 

Profesor Richard Marsina patrí do silnej generácie slovenských historikov, ktorá sa významnou mierou pričinila o formovanie slovenskej historiografie a definovala ju po stránke tematického zamerania, pramenných východísk i metodologického prístupu. Vo všetkých týchto oblastiach je prítomnosť osoby a diela pána profesora neprehliadnuteľná a zásadná, ba možno povedať, že pre každého historika, najmä toho, ktorý sa zaoberá starším obdobím našich národných dejín, je nemožné postupovať vo výskume bez toho, aby sa neoboznámil s doterajšími výsledkami práce profesora Richarda Marsinu. Je až neuveriteľné, aký široký je jeho bádateľský záber, a tak sa môže niektorým zdať až frustrujúce, keď po namáhavom výskume napokon zistia, že "o tom už Marsina písal"... — Vladimír Rábik

bottom of page