top of page

RASTISLAV NEMEC

ORATIO MENTALIS

U NESKORÉHO OCKHAMA

Vydala Filozofická fakulta TU a Spolok Slovákov v Poľsku a v roku 2013

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Na obálke je použitý fragment manuskriptu Štyroch kníh sentenciíí od Petra Lombardského z Free Library of Philadelphia, PA.

Písmo: Sirba Greek

Formát: 21 x 15,5 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISBN 978-83-7490-644-9

 

 

Jednou z výnimočných oblastí filozofického diskurzu na začiatku 14. storočia bola teória mentálneho jazyka (oratio mentalis alebo propositio mentalis). Mnohí autori tohto obdobia chápali jazyk a jeho mentálny invariant ako súčasť epistemického vysvetlenia komplexného spôsobu poznávania sveta prostredníctvom pojmov. — Objav takýchto teórií mentálneho jazyka radikálnym spôsobom zmenil dovtedajší pohľad na to, akým spôsobom si myseľ či intelekt vytvára zástupné znaky, ktoré reprezentujú skutočnosť. Tieto komplexné a často aj komplikované teórie o vzniku termínov a o spojení termínov do viet boli na začiatku 14. storočia ovplyvnené hlavne myšlienkami Williama Ockhama († 1347).

bottom of page