top of page

DANIEL ŠKOVIERA

MILOSLAV OKÁL

PRVÝ SLOVENSKÝ PROFESOR KLASICKEJ FILÓLÓGIE

Vydala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2013

Grafika, dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Olin Rough

Písmo: Sirba Greek

Formát: 16 x 20 cm

Tlač: Kasico, Bratislava

ISBN 978-80-223-3455-6

 

 

"Priamy popud na vznik tohto knižného portrétu univerzitného profesora Miloslava Okála poskytla storočnica jeho narodenia. Okrúhle výročia síce samy v sebe nenesú nijakú skutočnú hodnotu a sú iba ľahšie zapamätateľnými či navonok viac okrášlenými medzníkmi, jednako v tradícii našej európskej civilizácie bývajú jubilejné roky vítanou príležitosťou na pripomenutie zásluh jednotlivcov i ustanovizní a dávajú osobitný podnet, aby sa o nich uvažovalo zodpovednejšie. ... V názve tejto knihy sa exponuje prvenstvo. Nie je to nijaká náhoda. Práve prvenstvo predsa hralo v konaní Miloslava Okála veľmi dôležitú úlohu. Na prvý pohľad sa v jeho životnom diele kumuluje hneď niekoľko netuctových prvenstiev." — Daniel Škoviera

bottom of page