top of page

Z RECENZNÝCH POSUDKOV NA KNIHU NA SKLONKU DNÍ

„Korešpondencia má vysokú literárnu, historickú a estetickú úroveň... Netreba zabúdať, že tento citlivý dialóg, toto hlboko ľudské zdieľanie sa je výrazom túžby po osobnej a tvorivej slobode v čase totalitného režimu. Jeden z významov tohto dialógu je práve to, že tvorí nezávislú zónu, ktorá uniká oficiálnym požiadavkám kladeným na umenie a umelcov a vymyká sa oficiálnemu klišé. Umenie sa ukazuje v daných pomeroch ako spôsob komunikácie, ako azyl v normalizácii, útecha, hľadanie, nachádzanie... Pod vonkajším pancierom, pod náhrobkom, ktorým bola privalená a zaživa pochovaná ľudská osoba, predsa pulzuje život, plný očakávaní a nádeje. Nazdávam sa, že publikovaná korešpondencia svojou bezprostrednosťou, otvorenosťou, etickým a estetickým posolstvom pomôže súčasnému človekovi, ktorý hľadá práve to, čo toto dielo obsahuje.“

 

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

„... život spojil týchto troch vzájomnou korešpondenciou. Ich listy nenápadne, nevtieravo, úplne prirodzene a jasne odhaľujú ich vzájomný vzťah, ktorý prerástol do nádherného priateľstva, oddanosti, nepredstieraného vzájomného obdivu a radosti... Vzájomná korešpondencia Márie Medveckej, Júliusa Rybáka a Pavla Straussa predstavuje vzácne zachovalé dielo, aké možno v dnešných časoch zásluhou moderných technológií ani nemôže vzniknúť... Aj preto možno zverejnenie takýchto aj osobných listov považovať za mimoriadne záslužný čin, ktorým je dovolené načrieť do hlbín duší uvedených protagonistov. Hlboké myšlienky sú u Straussa, či Rybáka azda prirodzené, ale pri Medveckej príjemne prekvapujú, obzvlášť keď našla s Rybákom spoločný „prišvinovský svet“ v spôsobe videnia, vnímania, cítenia i zobrazenia. Medvecká sama jednoducho priznala, že nikdy si neuvedomila silu slova tak, ako pri písaní listov... naznačila, že práve súzvuk duší chýbal pri písaní diel o nej samotnej, pretože poverení autori, či autori, ktorí chceli o nej písať, neboli povolaní spoznať ju resp. priblížiť sa k nej.“

 

prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Obsah

Ladislav Tkáčik / Nadbytočné poznámky k priateľstvu troch — 11
Mária Medvecká / Július Rybák — 17    
Mária Medvecká / Pavol Strauss — 199
Pavol Strauss / Z rozlúčky pri uložení urny Márie Medveckej v Medvedzí — 233
Július Rybák / Ako sa to vlastne začalo...? — 234
Obrazová príloha — 237
Menný register — 242
Edičná poznámka — 245

 

 

bottom of page