PUBLIKČNÁ ČINNOSŤ

Knižné publikácie

Ladislav Tkáčik, Hermeneutika kultúrnej krajiny. Bratislava: Minor, 2020 [v príprave].
Ladislav Tkáčik, Samota. Bratislava: Minor, 2020 [v príprave].
Ladislav Tkáčik – Erika Juríková (prel./eds.), Benedikt z Canfieldu, Regula perfectionis. Bratislava: Minor, 2019 [v príprave].
Ladislav Tkáčik, Necrologium Fratrum Minorum Capuccinorum Provinciae Slovacae 1674 – 2018. Bratislava: Minor, 2018.
Ladislav Tkáčik, Šebastián Peter Jaďuď. Príbeh jedného kapucínskeho života. Bratislava: Vydavateľstvo Minor, 2018.
Giovanni Pozzi, Mlčanie (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Vydavateľstvo Minor, 2018.
Ladislav Tkáčik, Kapucíni na Slovensku. 1674 – 1987 – 2017. Bratislava: Minor, 2017.
Ladislav Tkáčik, Priestor, miesto, kláštor. Trnava: FF TU, 2016.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia II. Supplementum. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016.
Ján Letz – Ladislav Tkáčik, Dve ohniská siločiar života. Trnava: FF TU, 2016.
Ladislav Tkáčik, Introduction to Philosophical Hermeneutics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.
Ladislav Tkáčik, The History of Medieval Philosophy. Selected Figures of Scholastic Tradition I. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.
Ladislav Tkáčik, Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
Ladislav Tkáčik, K subjektivite u Emmanuela Lévinasa. Kapitoly. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
Andrej Démuth – Ladislav Tkáčik, Heidegger, fundamentálna ontológia a psychológia. In: Heidegger a metafyzika v 20. storočí (Vladimír Leško – Katarína Mayerová a kol.). Košice: UPJŠ, 2018.
Ladislav Tkáčik, Dejiny stredovekej filozofie. Vybrané postavy scholastickej tradície I. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.
Ladislav Tkáčik, Úvod do filozofickej hermeneutiky. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.
Slávka Démuthová – Ladislav Tkáčik, Kapitoly z tanatológie. Trnava: UCM, 2013.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia IV. Bratislava: Minor, 2018.
Oktavian Schmucki, František z Assisi, muž modlitby (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2018.
Romano Guardini, Listy o sebavzdelávaní (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2018.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia III. Bratislava: Minor, 2017.
Ladislav Tkáčik – Erika Juríková (eds.), Nunc adbibe puro pectore verba. Trnava: FF TU, 2017.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia II. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2016. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2015. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015.
Erika Juríková – Marián Zervan – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2014. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia I. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia. Supplementum I. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik a kol., Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis! Trnava: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2012. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2011.
Ján Letz – Ladislav Tkáčik (eds.), K vybraným otázkam slobody. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011.
John Corriveau, Okružné listy 2000 – 2006 (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2010.
[...]