top of page

VEDA A VÝSKUM

Riešenie vedeckovýskumných úloh

VEGA 1/0402/22 Umelecký výskum: kritické pojmy, metódy, kritéria hodnotenia

KEGA 010VŠVU-4/2021 Podoba budúceho sveta

VEGA 2/0075/19 Ikonológia charity v mestách strednej Európy – príklad Bratislavy
VEGA 2/0132/15 Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi  
KEGA 015TTU-4/2014 Fenomenológia kapucínskej architektúry a kultúrne dejiny Slovenska
VEGA 1/0272/13 Interpersonalita, normativita, generativita: fenomenologický výskum
VEGA 1/0113/11 Kapitoly z dejín vied o antickom staroveku
VEGA 1/0691/08 Filozofia ako terapia
VEGA 1/0278/08 Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti
VEGA 1/0453/03 Dejiny, súčasný stav a aktuálne problémy filozofického personalizmu

Školenie dizertačných prác

Jana Mišeková: Fenomény poetického jazyka na pozadí Patočkovej koncepcie existenciálnych pohybov (obhájená)
Miroslava Trogová: Filozofické základy vzdelanosti a pohľad na vývin siedmych slobodných umení v diele sv. Augustína a Boethia (obhájená)
Ján Mičko: Otázka Boha a ničoty v dielach Martina Bubera a Emmanuela Lévinasa (neobhájená)
Michal Lipták: Fenomenológia a umenie: Fenomenologická analýza možnosti umeleckej kritiky (obhájená)

Samuel Chovanec: Zmeny vnímania vzťahu ľudských a neľudských aktérov v digitálnej paradigme

Členstvá

Člen redakčnej rady časopisu pre humanitné vedy Ostium
Člen redakčnej rady časopisu The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology, Peter Lang, Frankfurt am Main, Nemecko
Hlavný redaktor vedeckej ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia
Člen Centra fenomenologických štúdií pri KF FF TU
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (2011 – 2016)
Člen edičnej rady vydavateľstva Typi universitas Tyrnaviensis (2007 – 2016)
Člen Rady pre kvalitu Trnavskej univerzity (2013 – 2016)
Člen Slovenského filozofického združenia pri SAV
Člen Spoločnej odborovej komisie pre humanitné vedy FF TU

 

 

bottom of page